آرشيو دسته ي ’کنفسیوس‘

سخنان کنفسیوس

مرد بزرگ از سه چیز پرهیز می کند. شهوت در جوانی. ستیزه جوئی در ابتدای کهولت و جاه طلبی در پیری

سخنان کنفسیوس

مرد آزاده پیوسته می کوشد در گفتار خود آهسته و در کردار خود تند و سریع باشد

سخنان کنفسیوس

شرافتمند هرچه را می خواهد در خود می جوید و مرد دون و فرومایه در دیگران جستجو می کند

سخنان کنفسیوس

چنان زندگی کن که وقت مردن آرزو خواهی کرد! و با هرکس چنان رفتار کن که از او توقع داری

سخنان کنفسیوس

پیشینیان که می خواستند فضایل عالی را در سرتاسر ملک تابان کنند، ابتدا دولت های خودشان را به وجهی نیکو سامان بخشیدند. چون خواستند دولت هاشان را به وجهی نیکو سامان دهند، ابتدا خانواده هاشان رانظم و ترتیب بخشیدند. چون خواستند خانواده هاشان رانظم و ترتیب بخشند، ابتدا نفوس خود را تربیت کردند. چون خواستند نفوس خود را تربیت کنند، ابتدا قلب هاشان را مصفا کردند. چون خواستند قلب هاشان را مصفا کنند ، ابتدا درصدد بر آمدند اندیشه هاشان را قرین صدق و صفا سازند. چون خواستند اندیشه هاشان را قرین صدق و صفا سازند، ابتدا دایره معرفت خود را تا حد اعلی گستردند. این قسم گسترش دایره معرفت، در تحقیق از چیزها نهفته است. آن گاه که چیزها محل تحقیق واقع شدند، معرفت به کمال رسید. آن گاه که معرفت ایشان به کمال رسید، اندیشه هاشان قرین صدق و صفا شد. آن گاه که اندیشه هاشان قرین صدق و صفا شد، قلب هاشان مصفا گردید. آن گاه که قلب هاشان مصفا گردید، نفوسشان تربیت یافت. آن گاه که نفوسشان تربیت یافت، خانواده هاشان نظم و ترتیب حاصل کردند. آن گاه که خانواده هاشان نظم و ترتیب حاصل کردند، دولت هاشان به نیکی اداره گردید. (و سرانجام) آن گاه که دولت هاشان به نیکی اداره گردید، سرتاسر ملک به آرامش و سعادت رسید

صفحه 3 از 512345
بالای صفحه

اطلاعات

برای بهتر دیدن وبلاگ بهتر است از Firefox یا Google Chrome استفاده کنید.