هیچ چیز به اندازۀ فهم و شعور عادلانه تقسیم نشده است ، چراکه هر کسی اعتقاد دارد به مقدار کافی از آن برخوردار است