ای قوم به حج رفته کجایید کجایید ********** معشوق همین جاست بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار ********** در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

گر صورت بیصورت معشوق ببینید ********** هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید​

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید ********** هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

آن خانه لطیفست نشانهاش بگفتید ********** از خواجه آن خانه نشانی بنمایید​

یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت ********** یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

با این همه آن رنج شما گنج شما باد ********** افسوس که بر گنج شما پرده شمایید