برای اخذ مدرک MCITP باید یکی از دسته های زیر را انتخاب کنید و امتحانات موجود در آن گروه را پاس کنید.