اگر زندگی را نشناسیم، چگونه می توانیم مرگ را بشناسیم؟