تا وقتی توقف نکرده اید، مهم نیست چقدر آهسته حرکت می کنید