آن کس که به دست جام دارد ********** سلطانی جم مدام دارد

آبی که خضر حیات از او یافت ********** در میکده جو که جام دارد

سررشته جان به جام بگذار ********** کاین رشته از او نظام دارد

ما و می و زاهدان و تقوا ********** تا یار سر کدام دارد

بیرون ز لب تو ساقیا نیست ********** در دور کسی که کام دارد

نرگس همه شیوه​های مستی ********** از چشم خوشت به وام دارد

ذکر رخ و زلف تو دلم را ********** وردیست که صبح و شام دارد

بر سینه ریش دردمندان ********** لعلت نمکی تمام دارد

در چاه ذقن چو حافظ ای جان ********** حسن تو دو صد غلام دارد