تصاویری از کانگ فو توا

تصویر زیر از پروفسور میرزایی در حال جهش است قدرت پاهای پروفسور در جهش در شکل زیر به وضوح مشخص است