• شالبند سفید: اولین شال کونگ فو توآ شال سفید به نشانه آمادگی و ورود به معبد انشا برای خود سازی
  • خط یک (آناتوآ):

به معنای شاهین نمای ترازوی جهان از تن و روان و گوهر بود که انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ دانایان و آگاهی به آزادی انسان است که تا به امروز نرفته است. آناتوآ با ۵۱۵ تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های موجی بر اسرار هندسی و خلاف حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات است.

  • خط دو (آتادو):

به معنای اسرار خلفت و یا هستی و نبرد با ترکیب نیستی است.
آتادو با ۳۱۷ تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.

  • خط سه (سوتو):

به معنای مرز دانایی و خرج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی به معنای تو و من و و طبیعت مربوط به من و توست

  • شالبند سبز: دومین شال کونگ فو توآ شال شبز یا روئیدن در فضای فیزیکی
  • خط چهار (سامسامائه):

به معنای آدمی چیست؟ انسان چیست؟ و از چیست؟ تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است یا نیستی و یا هستی و نیستی او یکی است گرد بدن انسان به چیست؟
سام سامائه اوج قدرت فیزیکی تن در محور هندسی با ۵۰۱۱ تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی با رسیدگی تن و روان می باشد.

  • خط پنج (مایانا):

به معنای انهدام اختلالات و نابود کردن ناهنجاری ها و مبارزه انسان در مرز آشکار و پنهان به درک اندیشه هاست.

  • شالبند قهوه ای: سومین شال کونگ فو توآ شال قهوه ای یعنی سوختن در ورا نیروهای فیزیکی و رویارویی در میدان های مبارزه
  • خط شش (کوانه و وست مایانه):

به معنای صفوف نامنساب انسانی، ناهنجاری های روانی عدم آشنایی بر پزشکی و ترسان از ورود به جهان تفکر آمیز و فلسفه گرایی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم پنهانی که این نیرو متکی بر هدف مایگاه توآ سروده دانایی است.

  • خط هفت (وای ما باتو یا پنجه مرگ):

این معنا در کونگ فو توآ از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه و داوری انسان ها به شناخت و بررسی ها و ایجاد انسان به بینش ها و دانش ها و ترکیب هاست. با ۳۳۰۱ تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی.

شالبند مشکی: چهارمین شال کونگ فو توآ شال مشکی یعنی عبور از مرز تاریکی ها و ابداع و تکامل تکنیک های کونگ فو