رموز بون کن

شکستن اجسام سخت در کانگ فو توآ بر هم زدن تعادل مولکول های اجسام است و این نیرو باید در حداقل جرم وحداکثر سرعت و کشش متقابل  انجام شود .
فلسفه بون کن در کانگ فو متکی بر دانش و پیوند تن و روان انسان در حدی است که انسان را شاهکار خلقت نشان دهد زیرا حرکت ماده فقط به درک انسان میسر است وبرابر اصول دانشکده توآ عالم (جهان هستی) در آدم است .
(بر اساس دانشکده توآ تمام جهان و آن چه در جهان است در انسان به نوع دیگری وجود دارد به طوری که حرکت سیارات وکهکشانها بر انسان و احوال انسان بر کهکشانها اثر می گذارد) .
توجه:
به هنگام شکستن اجسام سخت اتدا لازم است که نقاط نفوذی بدن را با دستگاههای تولید قدرت آماده نمود و تحت تعلیم راهبران کانگ فو از نظر تن وروان قرار گرفت موجب ناراحتی و آسیب پذیری نشود و ضمنا قدرت بون کن باید از ناف و محور نشیمنگاهی گرفته شود.