دانشجویان محترم می توانید جزوات مربوط به کلاس Windows7 با کد امتحانی ۶۸۰-۷۰ را دانلود کنید.

Password جزوات برداشته شده و همه می توانند استفاده کنند.

برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.

دانلود جزوه فصل اول Windows7

دانلود جزوه فصل دوم Windows7

دانلود جزوه فصل سوم Windows7

دانلود جزوه فصل چهارم Windows7

دانلود جزوه فصل پنجم Windows7

دانلود جزوه فصل ششم Windows7

دانلود جزوه فصل هفتم Windows7

دانلود جزوه فصل هشتم Windows7

دانلود جزوه فصل نهم Windows7

دانلود جزوه فصل دهم Windows7

دانلود جزوه فصل یازدهم Windows7

دانلود جزوه فصل دوازدهم Windows7

دانلود جزوه فصل سیزدهم Windows7

دانلود جزوه فصل چهاردهم Windows7