دانشجویان محترم می توانید جزوات مربوط به کلاس+Network با کد امتحانی ۰۰۴-N10 را دانلود کنید.

Password جزوات برداشته شده و همه می توانند استفاده کنند.

برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.

دانلود جزوه فصل اول تا پنجم +Network

دانلود جزوه فصل ششم تا دهم +Network

دانلود جزوه فصل یازدهم تا پانزدهم +Network

دانلود جزوه فصل شانزدهم تا بیستم +Network