تو غــــره بــــــدان مشــو که می می نخوری ***** صد لقمــــــه خوری که می غلام است آن را