دانایی میگفت :

دوستان حقیقی ما همان غریبه هایی هستند که آنها را نمی شناسیم …