گویند بهشت و حور عین خواهد بود ********** آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود

ما که می و معشوق گزیدیم چه باک ********** چون عاقبت کار چنین خواهد بود

خیام