ای صمیمی ، ای دوست

.         گاه و بیگاه لب پنجرۀ خاطره ام می آیی …

ای قدیمی ، ای خوب

تو مرا یاد کنی یا نکنی ،

من به یادت هستم

.          آرزویم همه سر سبزی توست …