اولین سرویس پک Windows7 و Windows Server 2008 R2 منتشر شد. برای دانلود میتوانید به آدرس زیر مراجعه کنید: