جدیداً مدیر شبکه (Server Administrator) یک مجموعه خیلی بزرگ و آشفته شدم. برنامه های زمانیم کلاً عوض شدن. وقت سر خاروندن هم ندارم. حوصله نوشتن هم ندارم.

مطالب زیادی از IPv6 آماده کردم به زودی انشالله منتشر میکنم.

فعلاً