تصمیم دارم به کلی محتوی سایت رو عوض کنم. بیشتر شخصی و دل بخواهی ترش میکنم (برای خودم).

سعی میکنم نوشته ها و مطالب گذشته رو هم یک جوری بصورت آرشیو در دسترس بذارم.