علی ای همای رحمت

Balatarin Donbaleh داغ کن - کلوب دات کام facebook Share on Twitter

علی ای همای رحمت      تو چه آیتی خدا را

که به ماسوا      فکندی همه سایه ی هما را
دل اگر خداشناسی      همه در رخ علی بین
به علی شناختم به      خدا قسم خدا را
به خدا که در دو      عالم اثر از فنا نماند
چو علی گرفته      باشد سر چشمه ی بقا را
مگر ای سحاب رحمت      تو بباری ارنه دوزخ
به شرار قهر سوزد      همه جان ماسوا را
برو ای گدای      مسکین در خانه ی علی زن
که نگین پادشاهی      دهد از کرم گدا را
بجز از علی که      گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر تست      اکنون به اسیر کن مدارا
بجز از علی که      آرد پسری ابوالعجائب
که علم کند به      عالم شهدای کربلا را
چو به دوست عهد      بندد ز میان پاکبازان
چو علی که      میتواند که بسر برد وفا را
نه خدا توانمش      خواند نه بشر توانمش گفت
متحیرم چه نامم      شه ملک لافتی را
بدو چشم خون      فشانم هله ای نسیم رحمت
که ز کوی او      غباری به من آر توتیا را
به امید آن که      شاید برسد به خاک پایت
چه پیامها سپردم      همه سوز دل صبا را
چو تویی قضای      گردان به دعای مستمندان
که ز جان ما      بگردان ره آفت قضا را
چه زنم چونای      هردم ز نوای شوق او دم
که لسان غیب      خوشتر بنوازد این نوا را
«همه شب در این      امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنائی      بنوازد و آشنا را
ز نوای مرغ یا حق      بشنو که در دل شب
غم دل به دوست      گفتن چه خوشست شهریارا

مدارس شهر تبریز

Balatarin Donbaleh داغ کن - کلوب دات کام facebook Share on Twitter

* مدرسه اکبریه : ین مدرسه عمارت دو طبقه مفصلی داشت که در سال ۱۲۶۶ ه. ق در ضلع غربی و شمالی صحن بقعه صاحب الامر از طرف میرزاعلی اکبرخان مترجم و دبیر کنسولگری روسی بنیان نهاده شد.

*
مدرسه جعفریه : جعفریه مدرسه کوچکی است که در بازار مسجد جامع ـ جنب مدرسه طالبیه متصل به دیوار شرقی مسجد اسماعیل خاله اوغلی واقع شده است . راه آن از دالان طالبیه ، بین حوضخانه و مسجد نامبرده تعبیه گردیده است.

*
مدرسه حاج صفر علی : ین مدرسه تقریباَ روبروی سری بزرگ شاهزاده واقع شده است.بانی آن تاجرنیکوکاری بوده به نام صفرعلی که درروزگار نیب السلطنه می زیسته است.

*
مدرسه خواجه علی اصغر : ین مدرسه در کوچه حرم خانه پشت عمارت عالی قاپو یا کاخ استانداری کنونی واقع شده است . بانی ین مدرسه و مسجد حاج علی اصغر معروف به خواجه مازندرانی بود که ظاهراَ در روزگار فتحعلی شاه می زیسته است .

*
مدرسه صادقیه : ین مدرسه در انتهی شمالی راسته کهنه به بازار صادقیه معروف است قرار گرفته ، مدرسه ی است داری حجرات مستعد جهت طلاب علوم دینی و یک مسجد با طاق هی آجری ضربی و ستون هی سنگی و مسجدی به صورت تالاری درازا در جانب شرقی مسجد بزرگ ، جهت زنان نمازگزار ، بانی ین مدرسه و مسجد میرزا صادق نامی از اهل اشتهار بود که در زمان شاه سلیمان صفوی سمت استیفا داشت . ین مدرسه و مسجد نیز داری موقوفات زیادی می باشد . نادر میرزا در تاریخ و جغرافیی دارالسلطنه تبریز ص ۱۱۶می نویسد : ین مدرسه را حمامی بر نیکو بود که اکنون ویرانه است .

*
مدرسه طالبیه : ین مدرسه در بازار مسجد جامع تبریز واقع شده است . مدخل آن دالانی است که سطحش قریب به یک متر و نیم از کف بازار پیین تر است . سابقاَ ین دالان سرپوشیده و مسقف بود. عمارت شمالی در نیمه دوم قرن یازدهم هجری از طرف حاج طالب خان پسر حاج اسحق تبریزی ساخته شده و طبق وقف نامه ی که به مهر و امضی چهارده تن از علما رسیده در تاریخ ۱۰۸۷ ه . ق پس از پیان یافتن عمارت طالبیه ، در آمد مستغلاتی به هزینه اداری و حفظ و حراست مدرسه مزبور اختصاص یافته است .

*
مدرسه ظهیریه : ین مدرسه یکی از بناهی میرزا محمد ابراهیم ظهیرالدین وزیر آذربیجان است که در سال ۱۰۸۹ ه . ق در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی در کنار ظهیریه یا قزللو مسجد ساخته شده است .
[/RIGHT]

*
مدرسه کاظمیه : کاظمیه نام مدرسه و مسجدی است که در محله چنار انتهی بازار مسجد جامع واقع شده است . بانی آن سلیمان خان بن شم خال خان افشار حاکم صائن قلعه بوده و ین بنا را به نام سید کاظم رشتی شاگرد معروف شیخ احسانی ساخته و ثواب آن را به روان سید رشتی هدیه نموده و تولیت آن را به نلا علی مرندی واگذار کرده است و بنی مدرسه و مسجد کاظمیه در سال ۱۲۷۱ ه . ق پیان پذیرفته و بر اثر بی سرپرستی مسجد متروک گردیده و همچنین حوادث طبیعی از قبیل باد و باران و زلزله و غیره کم کم عمارت کاظمیه را به ویرانی کشانده است به طوری که اکنون جز ویرانه ی حسابی از آن مدرسه و مسجد باعظمت یکصدوبیست سال پیش چیزی بر جی نیست .
[/RIGHT]

*
مدرسه نصریه : ین مدرسه یکی از تنوعات عمارت نصیریه بود که به نام وصیت ابوالنصر حسن فرمانروی آق قویونلو پس از در گذشت وی ساخته شده است . ین مدرسه مانند سیر قسمت هی عمارت نصریه در نتیجه زلزله و حوادث مختلف ویران شد ودر زمان نیب السلطنه عباس میرزا، مرحوم حاج میرزا مهدی قاضی از در آمد موقوفات عمارت نصریه در محل آن، مدرسه جدیدی ساخت که اکنون به حسن پادشاه معروف است.

تن آدمی شریفست به جان آدمیت

Balatarin Donbaleh داغ کن - کلوب دات کام facebook Share on Twitter

تن آدمی شریفست به جان آدمیت ********** نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

اگر آدمی به چشمست و دهان و گوش و بینی ********** چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

خور و خواب و خشم و شهوت و شغبست و جهل و ظلمت ********** حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت

به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد ********** که همین سخن بگوید به زبان آدمیت

مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی ********** که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت

اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد ********** همه عمر زنده باشی به روان آدمیت

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند ********** بنگر که تا چه حدست مکان آدمیت

طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت ********** به در آی تا ببینی طیران آدمیت

نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم ********** هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت

هفت مایگاه

Balatarin Donbaleh داغ کن - کلوب دات کام facebook Share on Twitter

سلسله انشاء تن و روان در هفت مایگاه بر اساس دانشکده انشا ء تن و روان

( مایگاه یکم )  علم فیزیولوژیکی فعالیتهای بدن انسانی
جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است . فرهنگستان تن (کانگ فو توآ) متکی برهفتاد و سه هزار تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های موجی به خود و کرات و در مجموعه حرکات تا مرز توان سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی است. بر کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره ای پیش رفته و درک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده ها به زیباترین توان تن بره آئین مهر بقاء بکوششیم.

( مایگاه دوم )  انشاء علوم انسانی
اندیشیدن، استدلال و تفکر در محور علوم عالم از تولد تا تولد اندیشه*ها از طریق دانش زمان به درک حیات رسیدن است در مایگاه دوم از زبان علم بر محور فیزیک، ریاضیات، شیمی، اندیشه انسان را پروریدن و وی را بطور بارور به جهان اسرارآمیز رهنمون کردن است.

( مایگاه سوم )  روانشناسی تکنولوژی
رهنوردان اندیشه با کشفیات و فرضیات و ایجاد تحولات، انسان را در امواج حیات حیران و سرنوشت و نابسامانی او را فرمان داده اند این مایگاه رهنمونی به برد عصر هیجان زده و حل مشکل حال و آینده نوجوانان، زنان و مردان و اندیشه انسان را بر نهایت سرعت تصویر جسم به درک فکر، نگهبان نمودن است.

(مایگاه چهارم )  انشاء پزشکی
درکی بر احوال موجودات زنده و تفکری  بر ارزیابی تن از طریق طب سوزنی، علم العصاب، فیزیولوژی (ماده و انرژی )، خاصیت فیزیکی و شیمیایی متکی بر محاسبات ریاضی بر بنیان کاوشی نو و ره گردی بر بازتاب جهان ماده ( خاصیت جرمی ) و روان گرائی ( سرعت تا بی جرم )  بر روند آموزش و اساس دانشکده توآ رهنمودن است

( مایگاه پنجم )  فلسفه گرائی یا نگرش تفکرآمیز
پژوهشی در ورای انکار و شک و رسیدن به فراسوی مرزی که شک منطقی ما را به قا طعیت راهبر شود. این بیان انسان را در جهان بر آگاهی زیست پنهان، یکسان در دست اندیشیدن و در بحر تفکر فرو رفتن و ترسیم دریافت و درک را به نفس کشیدن تا به آرامش و روشن بینی در جهان انسان رسیدن است.

( مایگاه ششم )  روح روان
روح فریاد اندیشه و در نتیجه گردهم آئی تن و روان با ایجاد تفکر و تمرکز و گونه ای تبد یل ماده بر سرعت جرم و تبد یل خاصیت انرژی از ماهیت به ذات و سلسله مجهولات را پیمودن است.
روح روان در نمود اندیشه انسان و انسان شاهکار جهان…..و اندیشه جهان یعنی انسان…..پس انسان در برترین توانایان در علوم کیهان و هر انسان متکی بر زمان پس انسان به درک راز جهان و نمود بودن وی در بی پایان و این راز دانایان به دریافت بی زمان است.
انسان فرهنگ زمان در بی زمان

( مایگاه هفتم )  جهان مجهولات: فراتر از خویشتن
پختگی فکر زمان در تفکری بی زمان
(  فراتر از خویشتن )= بعالم پنهان و جهان معنا و به دنیای نگرش تفکرها رسیدن است.
( فراتر از خویشتن )= جهان آفرینش را پوئیدن و راز هستی بخش را جوئیدن است.
( فراتر از خویشتن )= جهان تابش امواج و رابطه آن با سلسله اعصاب و بهره گیری از منبع انرژی حیات و بر نهایت سرعت و اندیشه و خاصیت اندیشه در ماده به کنکاش کردن است.
( فراتر از خویشتن )= به انشاء  ( اسرار فیزیکی تن بره آورد حالات و حرکات متکی بر ریاضیات، روانشناسی تکنولوژی، علم گرائی، فلسفه گرائی ، فیزیولوژی (پزشکی) و بر روح و روان رسیدن است.

مراتب شالها در کانگ فو توآ

Balatarin Donbaleh داغ کن - کلوب دات کام facebook Share on Twitter

( شالبندسفید )
شالبند سفید  برای داوطلبین مقدماتی در کانگ فوتوآ می باشد و مبتدی بودن شخص و خالی بودن از تجربه و فلسفه پاکی و قابلیت رنگ پذیری یعنی ورود به مرحله تغییر و حرکت دارای هفت خط رادیکال می باشد

(شالبند سبز)
از شالبند سفید به شالبند سبز (حس توماتومای ما) اجرای  ۱۷۹۰۹ تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت  موجی فیزیولوژی انسانی لازم است . دریافت شالبند سبز در حد مربیگری می باشد و (راهدان) خوانده میشود.
مراحل شالبند سبز

آناتوآ  ( خط یک)
به معنای شاهین نمای ترازوی جهان از تن وروان و گوهر بودگی ا نسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانایان و آگاهی به آزادی انسان است . آناتوآ به معنای من مساوی تو و تو مساوی من و من و تو به معنی ما و ما یعنی عالم کیهان و مجموعه اسرار آشکار و پنهان که راز جهانش می خوانیم. آناتوا با ۵۱۵  تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های موجی بر اسرار هندسی و خلاف حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات است .

آتادو ( خط دو)
به معنای اسرار خلقت یا هستی و یا نبرد به ترکیب نیستی است  آتادو با ۱۳۱۷ تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.

سوتو ( خط سه)
به معنای مرز دانائی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی است. سوتو با  ۱۸۷۳  تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی در دانشکده انشاء تن وروان می باشد

سام سامائه  ( خط چهار)
به معنای کاوش است به معنای آدمی چیست؟ انسان چیست؟ تولد آغاز وآغاز تولد او هستی است یا نیستی و یا هستی و نیستی او یکی است .گردیدن انسان به چیست؟ سام سامائه از ۳۹۹۳ تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی بر اساس دانشکده انشاء تن و روان تشکیل یافته است.

مایانه ( خط پنجم )
به معنای تو و من و من و تو و تو و طبیعت مربوط به من و توست. تشکیل یافته از حرکات جابه جایی با پیچشهای  دورانی و استفاده از دستگاههایی به نام  روما  در تمرین مبارزات میباشد.

کوانه  ( خط ششم)
به معنای تضاد، به معنای صفوف نامناسب، ناهنجاریهای روانی وعدم آشنائی به عالم کیهان و ترسان از ورود به جهان تفکرآمیز و فلسفه گرایی و از حرکات و اسرار فیزیکی انسانی عدم توجه به علوم بنیانی و ناآگاهی به اساس روانی و ترسان براسرار مجهول انسانی و مجهود کردن انسان به درک آشکار عالم پنهانی که این نیرو متکی بر هفت مایگاه  توآ  سروده دانایی است .

وست مایانه (  قسمت دوم ازخط شش )
به معنای انهدام اختلالات بی معنی و نابود کردن ناهنجاریهای مبارزه انسان درمرز آشکار و پنهان  به درک اندیشه هاست و مجموعاً تشکیل یافته از  ۸۷۶۵ تکنیک وترکیب و عکس العمل سازی در دانشکده انشاء تن و روان میباشد.

وای ماباتو ( خط هفت)
وای ماباتو به معنی پنجه مرگ است این معنی درکان گ فو توآ ازهفت مایگاه  نیایش به سازندگان اندیشه ها  و دادرسی انسانها به شناخت و بررسیهای زیربناها و ایجاد انسان به بینشها و دانشها  با اجرای  ۳۳۰۱  تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی است .

( شالبند قهوهای )
راهبان : (حس نورمابه تو) با  ۵۲۰۲۱ تکنیک وترکیب عکس العمل سازی و خاصیت موجی با استدلال علمی در حرکات تکنیکی درجه لیسانس می باشد .

(شالبند مشکی)
جهان بان : شالبند مشکی (تاکیون توبرما)  به معنی عبور از مرز تاریکیها و نادانیهاست و ورود به دنیای اسرارآمیز نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسان با اجرای۳۰۰۰ تکنیک و ترکیب و عکس العمل سازی متکی بر استدلال علوم ، ریاضیات ، فیزیک و شیمی به درجه فوق لیسانس می باشد .

(شالبند قرمز)
شالبند قرمز (حس توما به گیتک)   گذشتن از خود و در خود فنا شدن و به پائین ترین مرحله انسانی رسیدن و همچون خون برای ادا به جهات جامعه بارور شدن است .

(شالبند سفید و سرخ)
راهبر:  (یارومه) سلسله این مایگاه در تغییرات روح و روان و منطق حالات و حرکات مهر بقاء تا کی بودن وچگونه بودن (هستی هستا) و بیان توان در طریقت دانا و به عالم معنا (در زمان بی زمان) نوشتنی و گفتنی فارق از دانشکده انشاء (توآ) بازنشستگی را راهبری پروفسورا می گویند.

صفحه 18 از 33« بعدی...10...1617181920...30...قبلی »
بالای صفحه

اطلاعات

برای بهتر دیدن وبلاگ بهتر است از Firefox یا Google Chrome استفاده کنید.