دسته: سعدی

بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی

بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی، تا در نکشد جامی گیر پیر مناجاتست، ور رند خرابتی ( به احتمال زیاد گر می باشد اما در نسخه فروغی گیر درج شده است) هر کس قلمی رفتست، بر وی به سرانجامی فردا که خلایق را، دیوان جزا باشد هر کس عملی دارد، من […]

نه هر چه جانورند آدمیتی دارند

نه هر چه جانورند آدمیتی دارند بس آدمی که درین ملک نقش دیوارند سیاه سیم زراندوده چون به بوته برند خلاف آن به در آید که خلق پندارند کسان به چشم تو بی قیمتند و کوچک قدر که پیش اهل بصیرت بزرگ مقدارند برادران لحد را زبان گفتن نیست تو گوش باش که با اهل […]

ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود

ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور ازو گویی که نیشی دور ازو، در استخوانم میرود گفتم به نیرنگ و فسون، پنهان کنم ریش درون پنهان نمی ماند که خون، بر آستانم می رود محمل […]

تن آدمی شریفست به جان آدمیت

تن آدمی شریفست به جان آدمیت ********** نه همین لباس زیباست نشان آدمیت اگر آدمی به چشمست و دهان و گوش و بینی ********** چه میان نقش دیوار و میان آدمیت خور و خواب و خشم و شهوت و شغبست و جهل و ظلمت ********** حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت به حقیقت آدمی باش […]