دسته: مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی رومی

ای دل چه اندیشیده​ای در عذر آن تقصیرها

ای دل چه اندیشیده​ای در عذر آن تقصیرها ********** زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا زان سوی او چندان کرم زین سو خلاف و بیش و کم ********** زان سوی او چندان نعم زین سوی تو چندین خطا زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن بد ********** زان سوی […]

آخرین شعر مولانا در حین وفات

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن  ********** ترک من خراب شبگرد مبتلا کن ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها ********** خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی ********** بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن ماییم و آب دیده در […]

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید ********** معشوق همین جاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار ********** در بادیه سرگشته شما در چه هوایید گر صورت بیصورت معشوق ببینید ********** هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید​ ده بار از آن راه بدان خانه برفتید ********** هم خواجه و […]

بی همگان به سر شود

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشود  ********** داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو  ********** گوش طرب به دست تو بی تو به سر نمیشود جان ز تو جوش میکند دل ز تو نوش میکند ********** عقل خروش میکند بی تو به […]