ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود

ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور ازو گویی که نیشی دور ازو، در استخوانم میرود گفتم به نیرنگ و فسون، پنهان کنم ریش درون پنهان نمی ماند که خون، بر آستانم می رود محمل […]

علی ای همای رحمت

علی ای همای رحمت      تو چه آیتی خدا را که به ماسوا      فکندی همه سایه ی هما را دل اگر خداشناسی      همه در رخ علی بین به علی شناختم به      خدا قسم خدا را به خدا که در دو      عالم اثر از فنا نماند چو […]

مدارس شهر تبریز

* مدرسه اکبریه : ین مدرسه عمارت دو طبقه مفصلی داشت که در سال ۱۲۶۶ ه. ق در ضلع غربی و شمالی صحن بقعه صاحب الامر از طرف میرزاعلی اکبرخان مترجم و دبیر کنسولگری روسی بنیان نهاده شد. * مدرسه جعفریه : جعفریه مدرسه کوچکی است که در بازار مسجد جامع ـ جنب مدرسه طالبیه […]

تن آدمی شریفست به جان آدمیت

تن آدمی شریفست به جان آدمیت ********** نه همین لباس زیباست نشان آدمیت اگر آدمی به چشمست و دهان و گوش و بینی ********** چه میان نقش دیوار و میان آدمیت خور و خواب و خشم و شهوت و شغبست و جهل و ظلمت ********** حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت به حقیقت آدمی باش […]

هفت مایگاه

سلسله انشاء تن و روان در هفت مایگاه بر اساس دانشکده انشا ء تن و روان ( مایگاه یکم )  علم فیزیولوژیکی فعالیتهای بدن انسانی جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است . فرهنگستان تن (کانگ فو توآ) […]