چرا به تبریز لقب شهر اولین ها داده اند؟

چاپ و چاپخانه یحیی آرین پور در اثر ارزنده خود « از صبا نا نیما » جلد اول تحت عنوان – فصل اول –  چاپ و چاپخانه – می نویسد : – در این که چه کسی ابتدا چاپخانه را در ایران دایر کرد اختلاف است ولی از مجموع مطالعاتی که در این باره به […]

چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم قرار میگیرد؟

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید تا معجزه ای شگفت انگیز را متوجه شوید. (این مطلب برگرفته از اساطیر چینی است) ابتدا کف دو دستتان را بر روی هم قرار دهید و دو انگشت میانی دست های چپ و راستتان را پشت به پشت به هم بچسبانید. چهار انگشت باقی مانده را از نوک […]