دسته: Kung Fu – TOA

سوگند همراه ، بفرمان نهاد

از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد میکنم از روی پاکی و پاکدلی، از  روی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی و سرانجام بفرمان خون و سرشت انسانی و ناموسهای  ازلی که در چشم انداز تاریخ ما همه جا پیشتاز و جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثرنیک و  […]

سخن پیر

پاسداران انسانیت پیشتازان برتر منشی نیکی پناه شماباد گر به خود آئی بخدائی رسی «بخودآ» سروش نهان گویای ما بزرگترین حماسه های زندگانیست وما را در سفر بدرون خود یعنی سفری که در خون سرشت «خود» می کنیم از هر گونه سفارشیبی نیاز می دارد و جای دلهرهای باز نمی گذارد . امروز در میدان […]

فلسفه ذن طریقت دانائی

فلسفه ذن طریقت دانائی در جهان امروز روابط خاص سیاسی و اقتصادی و تداخل فرهنگها پذیرش بسیاری از آرا و نظرات پیشگامان عقیدتها نه تنها در خور تامل است، بلکه با توجه به روابط انسانها و نزدیکی فرهنگهای متفاوت بیکدیگر تمایل ملتها به پیشرفت روز افزون و ….. ناگزیر به پس زدن و رد بسیاری […]

هفت مایگاه

سلسله انشاء تن و روان در هفت مایگاه بر اساس دانشکده انشا ء تن و روان ( مایگاه یکم )  علم فیزیولوژیکی فعالیتهای بدن انسانی جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است . فرهنگستان تن (کانگ فو توآ) […]

مراتب شالها در کانگ فو توآ

( شالبندسفید ) شالبند سفید  برای داوطلبین مقدماتی در کانگ فوتوآ می باشد و مبتدی بودن شخص و خالی بودن از تجربه و فلسفه پاکی و قابلیت رنگ پذیری یعنی ورود به مرحله تغییر و حرکت دارای هفت خط رادیکال می باشد (شالبند سبز) از شالبند سفید به شالبند سبز (حس توماتومای ما) اجرای  ۱۷۹۰۹ […]