دسته: بخش فرهنگی

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند ********** بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی ********** وان گه به یک پیمانه می با من وفاداری کند دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او ********** نومید نتوان […]

آرمهای کانگ فو توا

متو جهان تن و روان سیمرغ مشخصات عبارتند از: هلال قرمز بالای مشت نشان دهنده فلسفه خون کانگ فو یعنی مبارزه تا آخرین قطره خون در راه آزادی انسانها می باشد. مشت در میان دایره سیاه نشان دهنده قیام از دل تاریکیها و پلیدیهاو همه آنچه که انسان امروز از خود بیگانه کرده ودر بند […]

مراحل کانگ فو توآ

شالبند سفید: اولین شال کونگ فو توآ شال سفید به نشانه آمادگی و ورود به معبد انشا برای خود سازی خط یک (آناتوآ): به معنای شاهین نمای ترازوی جهان از تن و روان و گوهر بود که انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ دانایان و آگاهی به آزادی انسان است که تا به امروز […]