دسته: بخش فرهنگی

بون کن ، سوی ماتو

رموز بون کن شکستن اجسام سخت در کانگ فو توآ بر هم زدن تعادل مولکول های اجسام است و این نیرو باید در حداقل جرم وحداکثر سرعت و کشش متقابل  انجام شود . فلسفه بون کن در کانگ فو متکی بر دانش و پیوند تن و روان انسان در حدی است که انسان را شاهکار […]

ده فرمان کانگ فو

ده فرمان کانگ فو در سلسله ی (منیگ)در اوایل قرن شانزدهم توسط (چوئید)به رشته تحریر درآمده است.این فرامین اصول اخلاقی و روحی در کانگ فو را تشکیل میداده است و طی سالیان طولانی این فرامین در دستور کار کانگ فو کاران چین قرار داشته است. فرمان اول:هنرجو بایستی بدون انقطاع تمرین کند. فرمان دوم:رزم بایستی […]

بیوگرافی پروفسور میرزائی

بعد از گرفتن دیپلم ریاضی از دبیرستان بهرام ازبخاطر گذشته دردبار و تاثیر حادثه پر درد و رنج که در سه سالگی برای وی اتفاق افتاد(پدرش به علت مبارزه و مقاومت در برابر یورش سربازان سرخ روسیه که تامین غذای خود یعنی دهقانان گرگان می خواستند کشته می شود ) و شرایط محیط و میزان […]

فلسفۀ کانگ فو توا

کانگ = دانایی فو = طریقت توآ = انشاء تن و روان کانگگ فوتوآیعن یطریقت دانایی یعنی دعوت انسان به سوی تکامل ” به سوی توانائی جسم و داناییاندیشهیعنی حرکت به سویآگاهی” روشن بینیودرکمجحولات و اسرار جهان انسان و جهان طبیعت است. طریقت دانایی یعنی رهایابی انسان به قدرتهاینهانی خود و همچنینتعالی روح و جسم […]