سخن پیر

پاسداران انسانیت پیشتازان برتر منشی نیکی پناه شماباد گر به خود آئی بخدائی رسی «بخودآ» سروش نهان گویای ما بزرگترین حماسه های زندگانیست وما را در سفر بدرون خود یعنی سفری که در خون سرشت «خود» می کنیم از هر گونه سفارشیبی نیاز می دارد و جای دلهرهای باز نمی گذارد . امروز در میدان […]

پیشینه تبریز

بریز مرکز استان آذربیجان شرقی است . در ۴۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی و۳۸ درجه و دو دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است ، ارتفاع آن از سطح دریا ۱۳۴۰ متر می باشد . با وسعتی حدود ۱۱۸۰۰ کیلومتر در قلمرو میانی خطه آذربیجان و در قسمت شرقی شمال […]

فلسفه ذن طریقت دانائی

فلسفه ذن طریقت دانائی در جهان امروز روابط خاص سیاسی و اقتصادی و تداخل فرهنگها پذیرش بسیاری از آرا و نظرات پیشگامان عقیدتها نه تنها در خور تامل است، بلکه با توجه به روابط انسانها و نزدیکی فرهنگهای متفاوت بیکدیگر تمایل ملتها به پیشرفت روز افزون و ….. ناگزیر به پس زدن و رد بسیاری […]

ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود

ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور ازو گویی که نیشی دور ازو، در استخوانم میرود گفتم به نیرنگ و فسون، پنهان کنم ریش درون پنهان نمی ماند که خون، بر آستانم می رود محمل […]

علی ای همای رحمت

علی ای همای رحمت      تو چه آیتی خدا را که به ماسوا      فکندی همه سایه ی هما را دل اگر خداشناسی      همه در رخ علی بین به علی شناختم به      خدا قسم خدا را به خدا که در دو      عالم اثر از فنا نماند چو […]