سخنان کنفسیوس

پیشینیان که می خواستند فضایل عالی را در سرتاسر ملک تابان کنند، ابتدا دولت های خودشان را به وجهی نیکو سامان بخشیدند. چون خواستند دولت هاشان را به وجهی نیکو سامان دهند، ابتدا خانواده هاشان رانظم و ترتیب بخشیدند. چون خواستند خانواده هاشان رانظم و ترتیب بخشند، ابتدا نفوس خود را تربیت کردند. چون خواستند […]