ده فرمان کانگ فو

ده فرمان کانگ فو در سلسله ی (منیگ)در اوایل قرن شانزدهم توسط (چوئید)به رشته تحریر درآمده است.این فرامین اصول اخلاقی و روحی در کانگ فو را تشکیل میداده است و طی سالیان طولانی این فرامین در دستور کار کانگ فو کاران چین قرار داشته است. فرمان اول:هنرجو بایستی بدون انقطاع تمرین کند. فرمان دوم:رزم بایستی […]

بیوگرافی پروفسور میرزائی

بعد از گرفتن دیپلم ریاضی از دبیرستان بهرام ازبخاطر گذشته دردبار و تاثیر حادثه پر درد و رنج که در سه سالگی برای وی اتفاق افتاد(پدرش به علت مبارزه و مقاومت در برابر یورش سربازان سرخ روسیه که تامین غذای خود یعنی دهقانان گرگان می خواستند کشته می شود ) و شرایط محیط و میزان […]

فلسفۀ کانگ فو توا

کانگ = دانایی فو = طریقت توآ = انشاء تن و روان کانگگ فوتوآیعن یطریقت دانایی یعنی دعوت انسان به سوی تکامل ” به سوی توانائی جسم و داناییاندیشهیعنی حرکت به سویآگاهی” روشن بینیودرکمجحولات و اسرار جهان انسان و جهان طبیعت است. طریقت دانایی یعنی رهایابی انسان به قدرتهاینهانی خود و همچنینتعالی روح و جسم […]

مشکلات آدمی و راه حل آنها

در این جهان هستی در اصل هیچ مشکلی وجود ندارد . تنها مشکلی که انسان از آغاز پیدایش خلقت داشته بی اطاعتی ( نافرمانی ) اوست و نافرمانی او به خاطر نرسیدگی و متزلزل ( ناپایدار ) بودن دانایی او میباشد این بی اطاعتی که موجب نادانی بزرگ انسان شده و او را به هیولای […]

تاریخچه و چگونگی پیدایش گونگ فو

تاریخچه کانگ فو تاریخچه انسانی و خلق آن آغاز تفکر به حرکت فکریست که بعدها حرکت بدنی نیز به آن آمیخته شد . ابتدا انسان به تقویت فکر و درون فکری )به خود آمدن) روی آورد و بر این نگرش ریاضت را لازمه بریدن از بندهای (من دروغین) و ارتقاء و پرورش (من حقیقی) دانست […]