برچسب: بفرمان نهاد

سوگند همراه ، بفرمان نهاد

از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد میکنم از روی پاکی و پاکدلی، از  روی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی و سرانجام بفرمان خون و سرشت انسانی و ناموسهای  ازلی که در چشم انداز تاریخ ما همه جا پیشتاز و جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثرنیک و  […]