برچسب: بی تفاوتی به زندگی دیگران

حکایت

موشی در خانۀ صاحب مزرعه تله موش دید، به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد، همه گفتند: تله موش مشکل توست و به ما ربطی ندارد! مار در تله موش افتاد و زن صاحب مزرعه را گزید. از مرغ برایش سوپ درست کردند. گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند و گاو را برای […]