برچسب: سخن پیر

سخن پیر

پاسداران انسانیت پیشتازان برتر منشی نیکی پناه شماباد گر به خود آئی بخدائی رسی «بخودآ» سروش نهان گویای ما بزرگترین حماسه های زندگانیست وما را در سفر بدرون خود یعنی سفری که در خون سرشت «خود» می کنیم از هر گونه سفارشیبی نیاز می دارد و جای دلهرهای باز نمی گذارد . امروز در میدان […]