برچسب: شالها در کانگ فو توآ

مراتب شالها در کانگ فو توآ

( شالبندسفید ) شالبند سفید  برای داوطلبین مقدماتی در کانگ فوتوآ می باشد و مبتدی بودن شخص و خالی بودن از تجربه و فلسفه پاکی و قابلیت رنگ پذیری یعنی ورود به مرحله تغییر و حرکت دارای هفت خط رادیکال می باشد (شالبند سبز) از شالبند سفید به شالبند سبز (حس توماتومای ما) اجرای  ۱۷۹۰۹ […]