برچسب: هفت مايگاه

هفت مایگاه

سلسله انشاء تن و روان در هفت مایگاه بر اساس دانشکده انشا ء تن و روان ( مایگاه یکم )  علم فیزیولوژیکی فعالیتهای بدن انسانی جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است . فرهنگستان تن (کانگ فو توآ) […]