برچسب: کار خدا

کار خدا

کار خدا تنها نجات یافته کشتی، به ساحل جزیره دور افتاده ای، افتاده بود. او هر روز به امید کشتی نجات، ساحل و افق را به تماشا می نشست. سرانجام خسته و نا امید، از تخته پاره ها کلبه ای ساخت تا خود را از خطرات مصون کند و در آن بیاساید. اما هنگامی که […]