برچسب: Amirreza Abbasi

Apply Image (ویدئو)

برای برگرداندن یک Image که قبلاً  آنرا Capture کرده ایم می توانیم با استفاده از محیط Windows PE اقدام به برگرداندن آن کنیم. به این کار اصطلاحاً می گوییم Apply کردن Image. برای انجام این عمل بعد از بوت کردن به محیط Windows PE بصورت زیر عمل کنید.